Algemene Huurvoorwaarden

Versie 1.1
Aalten, 1 mei 2022

Artikel 1. Definities

1.1. Benniethuis VOF gevestigd aan Het Verzet 6, 7121 XA Aalten en ingeschreven onder KvK-nummer 84941510.
1.2. Controles: identiteitscontroles en/of voertuigcontroles welke door Benniethuis en/of de verzekeraar worden uitgevoerd.
1.3. Eigen risico: het bedrag (€ 3.500) waarvoor de huurder per gebeurtenis aansprakelijk is.
1.4. Gehuurde: het kampeermiddel dat door de huurder wordt gehuurd van de verhuurder.
1.5. Huurder: de natuurlijke persoon die een kampeermiddel huurt van de verhuurder.
1.6. Huurovereenkomst: de overeenkomst die tussen huurder en verhuurder tot stand komt.
1.7. Huurperiode: de periode waarin het kampeermiddel wordt gehuurd.
1.8. Huurprijs: de totale prijs voor het gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode zoals beschreven in artikel 4.2.
1.9. Inventarislijst: het overzicht met alle inventaris in het gehuurde op het begin van de huurperiode.
1.10. Kampeermiddel: een caravan die via de Benniethuis website ter verhuur wordt aangeboden.
1.11. Reparatiekosten: kosten die gemaakt dienen te worden in het geval van schade om het gehuurde weer in dezelfde staat te brengen als voor de schade, inclusief het bewijs zoals aankoopbewijzen van de vervangingsmaterialen en/of reparatie facturen die aan de wettelijke eisen voldoen. Arbeidskosten worden tot reparatie kosten gerekend mits ze via een officiële factuur gespecificeerd zijn door een KvK-geregistreerd bedrijf.
1.12. Reserveringsoverzicht: het reserveringsoverzicht zoals dit via de website ter beschikking wordt gesteld aan de huurder en verhuurder direct nadat de betaling is voldaan of een gewijzigd reserveringsoverzicht waarvoor zowel de huurder als de verhuurder schriftelijk akkoord hebben gegeven.
1.13. Schade: een beschadiging aan het kampeermiddel of aan de inventaris hiervan die niet het gevolg is van reguliere slijtage.
1.14. Verhuurder: de natuurlijke persoon die de rechtmatige verhuurder is van een kampeermiddel.
1.15. Website: het platform dat via www.benniethuis.nl bereikbaar is, deze biedt aan huurders  de mogelijkheid  een kampeermiddel te huren.
1.16. Kampeer doeleinden: kamperen op een camping op een daartoe bestemd perceel. Festival campings zijn uitgesloten.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst.
2.2. Afwijkingen van deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze huurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden geldig. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Boeken en het tot stand komen van de huurovereenkomst

3.1. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de betaling is uitgevoerd.
3.2. Huurder moet contact opnemen met verhuurder als hij/zij binnen 2-3 werkdagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
3.3 De huurovereenkomst betreft de verhuur van een kampeermiddel voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3.4. Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn dan ook niet geldig.
3.5. De bestuurder(s) zijn minimaal 25 jaar en ten minste 3 jaar in het bezit van een geldig B-rijbewijs en/of buitenlands rijbewijs.
3.6. Verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren.

Artikel 4. Betaling

4.1. Betalingen die de huurder overeenkomstig de huurovereenkomst aan de verhuurder verschuldigd is, lopen via de website. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
4.2. In de huurprijs is inbegrepen:

  1. De prijs per nacht voor de gereserveerde periode;
  2. De schoonmaakkosten;
  3. Het eventuele ‘Benwel handig pakket’.

4.3. Nadat de huurder de reservering via de website heeft ingevoerd, dient de huurder het volledige bedrag via de website te voldoen. 
4.4. Nadat huurder het volledige bedrag heeft voldaan, is de reservering definitief. 
4.5. Met het voldoen van de hele huursom bevestigt huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.  
4.6. Voor vertrek wordt de huurovereenkomst ingevuld en ondertekend, waarin o.a. de gegevens van het rijbewijs van de huurder(s)/bestuurders en/of worden overgenomen.
4.7. Eventuele extra kosten die achteraf aan de huurder in rekening worden gebracht, kunnen onder meer bestaan uit:

  1. Een verlies of schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming r van deze huurovereenkomst;
  2. Extra huurkosten als gevolg van het te laat inleveren van het gehuurde; overeenkomstig artikel 9.1;
  3. Reparatiekosten of vervangingskosten in het geval van schade, tot het maximum per schadegeval van het eigen risico overeenkomstig artikel 11.1;
  4. Brandstofkosten voor het brengen/halen van het gehuurde kampeermiddel;
  5. Andere additionele kosten.

Hierbij zal verhuurder de kosten in kwestie naar redelijkheid onderbouwen. De huurder heeft het recht een offerte/factuur en aansluitend betaalbewijs op te vragen van verhuurder voordat een naheffing of schademelding wordt uitbetaald.
4.8. Verhuurder kan de waarborgsom aanwenden om de in artikel 4.7 omschreven kosten van de huurder te innen. Wanneer de waarborgsom niet toereikend is, zullen deze extra kosten apart aan de huurder worden gefactureerd. Huurder dient deze kosten binnen 7 dagen te betalen.

Artikel 5. Waarborgsom

5.1. De huurder voldoet de betaling van de gehele waarborgsom (€ 100,-) bij het afhalen of in ontvangst nemen van het kampeermiddel. Verhuurder deelt een betaallink of QR-code en beheert de waarborgsom op haar rekening gedurende de huurperiode en nadien totdat de eventuele naheffingen en schades volledig zijn afgehandeld. Het kampeermiddel kan niet worden uitgegeven zolang de waarborgsom niet voldaan is.
5.2. De waarborgsom wordt vrijgegeven binnen 10 werkdagen na afloop van de huurperiode, mits er:

  1. Geen naheffingen zijn opgegeven óf alle naheffingen door beide partijen bevestigd zijn;
  2. Er geen schade heeft plaatsgevonden tijdens de huurperiode. Eventuele inhoudingen van de door huurder verschuldigde extra kosten worden hiermee verrekend.

5.3. Indien er schade heeft plaatsgevonden tijdens de huurperiode, dan zal verhuurder binnen 5 werkdagen nadat het schadebedrag tussen huurder, verhuurder en eventuele betrokken verzekeraars vastgesteld is de eindafrekening opmaken en de waarborgsom conform de overeengekomen kosten verdelen tussen betrokken partijen.

Artikel 6. Ter beschikking stellen van het gehuurde

6.1. De verhuurder dient het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder op de plaats, datum en tijdstip zoals vermeld in het reserveringsoverzicht. Het gehuurde dient schoon te zijn; inventaris, accessoires en voorzieningen zijn aanwezig en functioneren naar behoren. 
6.2 De huurder dient het kampeermiddel af te halen bij de verhuurder, tenzij anders is overeengekomen.
6.3. Indien de verhuurder het gehuurde niet ter beschikking kan stellen of een ander kampeermiddel aanbiedt dan in het reserveringsoverzicht is vermeld welke niet tot tevredenheid is van de huurder, is de huurder gerechtigd om de reservering te annuleren. Verhuurder keert dan enkel de betaalde huurprijs uit en geen andere geleden kosten van de huurder.
6.4. De verhuurder dient naar tevredenheid van de huurder aan de huurder een gebruiksinstructie te geven voor zowel het rijden met het gehuurde als het gebruik van de accessoires en voorzieningen.
6.5. Tijdens de terbeschikkingstelling zal conform de huurovereenkomst een schadestaat opgemaakt worden.

Artikel 7. Gedragsregels voor het gebruik van het gehuurde

7.1. De huurder garandeert dat iedere bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om veilig met het gehuurde kampeermiddel te kunnen rijden.
7.2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het gehuurde vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen (waaronder verdovende middelen) met het gehuurde te vervoeren.
7.3. Indien de huurovereenkomst niet wordt nagekomen door de huurder, is er sprake van misbruik van het gehuurde en is de huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade. In geval van opzettelijk toegebrachte schade en/of aantoonbaar roekeloos handelen kan daarnaast een onkostenvergoeding van € 250,- toegekend worden aan de verhuurder. Onder misbruik valt onder meer:

  1. Huurder gaat naar andere landen dan is toegestaan op grond van de huisregels van de verhuurder;
  2. Huurder overtreedt de huisregels;
  3. Huurder verhuurt het gehuurde onder aan derden (onderverhuur);
  4. Huurder wijzigt het reisgezelschap zonder de verhuurder daarover schriftelijk te informeren;
  5. Huurder verduistert het gehuurde;
  6. Huurder verkoopt het gehuurde;
  7. Huurder gebruikt het gehuurde roekeloos;
  8. Huurder geeft het gehuurde in gebruik aan anderen;
  9. Huurder gebruikt het gehuurde voor illegale doeleinden;
  10. Huurder gebruikt het gehuurde voor commerciële of media doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder;
  11. Alle andere gedragingen waaruit is vast te stellen dat de huurder niet handelt als ‘goed huisvader’ met betrekking tot het gehuurde.

7.5. De bestuurder(s) zijn minimaal 25 jaar en ten minste 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. Dit rijbewijs dient geschikt te zijn voor het besturen van de combinatie van het gehuurde en trekkend voertuig (B-rijbewijs en/of buitenlands rijbewijs). 
7.6. Het gehuurde mag enkel worden gebruikt voor het maximaal aantal personen dat bij het gehuurde op de website en/of bij de boekingsprocedure is vermeld.
7.7. Indien het gehuurde, eventueel in combinatie met het trekkend voertuig, met rijbewijs B bestuurd wordt, mag het totale gewicht van de combinatie na belading niet meer dan 3500 kg bedragen.
7.8. De huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan nadat (een gedeelte van) de waarborgsom is teruggestort en verloopt een jaar na afloop van de huurperiode. Naheffingen voor verkeersovertredingen aan huurder dienen door de verhuurder te worden voorzien van bewijs dat deze kosten door de huurder tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt. De verhuurder dient deze kosten te allen tijde voor te schieten om eventuele verhogingen te voorkomen. Alleen het bedrag van de naheffing dat geldt bij betaling binnen 5 werkdagen na verzending van de naheffing kan in rekening worden gebracht bij de huurder.
7.9. De huurder dient het gehuurde te gebruiken en te controleren overeenkomstig de gebruiksinstructies. De huurder dient bij het gebruik van het gehuurde alle instructies die door de verhuurder zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met het gehuurde te rijden.
7.10. Het gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
7.11. Het gehuurde dient enkel door de huurder te worden gebruikt voor kampeer doeleinden. Het is enkel toegestaan met het gehuurde te staan/rijden op plaatsen waar de plaatselijke wetgeving, de huisregels en de verzekering dit toestaan. Als er schade of kosten ontstaan doordat de huurder zich hier niet aan houdt, zijn deze kosten voor rekening van de huurder, ook indien deze hoger zijn dan het eigen risico.
7.12. Indien het gehuurde een technische storing heeft, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.7.13. De huurder dient met het kampeermiddel binnen de landsgrenzen van Nederland te blijven. Enkel na overleg en toestemming van Benniethuis kan hiervan afgeweken worden.
7.14. De huurder dient het kampeermiddel zorgvuldig, overeenkomstig de instructies en omgangsregels, te gebruiken, geen onnodige risico’s te nemen en algemene voorzorgsmaatregelen te nemen. De volgende specifieke omgangsregels gelden: 

  1. Het kampeermiddel gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is. In het  woon/slaapgedeelte mogen geen fietsen, surfplanken e.d. vervoerd worden; 
  2. Het kampeermiddel niet overladen en niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen;  
  3. Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden (max. 90 km p.u.) te houden en zorg te dragen dat de bandenspanning op het vereiste niveau blijft;
  4. In het kampeermiddel mag niet worden gerookt, er mag geen frituurvet gebruikt worden en het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;
  5. Het kampeermiddel mag niet door een automatische wasstraat worden gehaald. 

Artikel 8. Wijzigen van de huurperiode

8.1. De oorspronkelijke huurperiode kan door de huurder worden verlengd door met de verhuurder een verlengingsperiode af te spreken en dit via de website aan te (laten) passen. De verlenging is gerechtigd indien de huurder de verlenging op de website heeft ingevoerd en betaald en de verhuurder hiermee akkoord is gegaan.
8.2. De verhuurder is vrij om een verzoek tot verlenging van de huurperiode te weigeren. Als de huurder het gehuurde niet teruggeeft op de einddatum van de huurperiode, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten zoals omschreven in artikel 9.1.
8.3. Het is de verhuurder niet toegestaan te eisen dat de huurder het gehuurde eerder terug moet brengen, tenzij:

  1. De huurder hiermee expliciet instemt en het gehuurde op een tijd en plaats wordt teruggebracht welke akkoord is met de huurder, waarna een volledige restitutie plaatsvindt van de niet genoten dagen aan huur aan de huurder, welke bij de verhuurder in rekening wordt gebracht; of
  2. De verhuurder kan aantonen dat de huurder het gehuurde misbruikt zoals omschreven in artikel 7.3, waarbij de huurder het gehuurde per direct dient terug te brengen en hierbij de instructies van de verhuurder strikt dient op te volgen. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden aan de huurder.

8.4. Indien de huurder het gehuurde eerder wenst terug te brengen, dient dit op een tijd en plaats te gebeuren welke akkoord is met de verhuurder. Er zal geen restitutie van de huurprijs plaatsvinden tenzij de verhuurder hiermee instemt. Er zal geen restitutie van servicekosten of kosten voor aanvullende diensten aan de huurder plaatsvinden.

Artikel 9. Terugbrengen van het gehuurde

9.1. Het gehuurde mag alleen worden teruggebracht door de huurder(s). Het gehuurde dient op de afgesproken einddatum van de huurperiode teruggebracht te worden op de afgesproken plaats en tijd. Bij het niet of niet tijdig op de afgesproken plaats terugbrengen van het gehuurde, zal een tarief van 50% van de dagelijkse huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht mits het minimaal twee uur later is dan afgesproken maar voor middernacht op de dag van teruggave. Dit bedrag zal aan de verhuurder toekomen. Indien later wordt teruggebracht, zal 250% van de huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht voor iedere nacht dat het gehuurde te laat is teruggebracht. Tevens is de huurder aansprakelijk voor de schade ontstaan uit eventueel gederfde inkomsten. 
9.2. Indien de huurder het gehuurde niet kan inleveren bij de verhuurder op de afgesproken plaats en tijd, zullen eventuele repatriëringskosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
9.3. De huurder dient het gehuurde schoon van binnen en in dezelfde staat terug te brengen zoals hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen.
9.4. Indien de verhuurder het gehuurde door een derde laat innemen, dan dient de verhuurder dat aan de huurder door te geven inclusief de naam van deze persoon. 
9.5. Indien de huurder door hem veroorzaakte schade(s) aan het gehuurde doelbewust verzwijgt, zullen de kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen (zoals opname in FISH systeem en aangifte bij de politie voor fraude) worden verhaald op de huurder.
9.6. Indien de huurder het gehuurde niet terugbrengt, schakelt de verhuurder de politie in en zal al het bewijsmateriaal worden overgedragen aan de politie. Alle directe en indirecte kosten waaronder gederfde huurinkomsten bij gemiste verhuur zullen aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Schade en verzekering

10.1. Het trekkende voertuig van de huurder dient minimaal WA-verzekerd te zijn en de huurder is zelf verantwoordelijk voor pechhulp. 
10.2 Indien huurder niet afdoende verzekerd blijkt, zijn alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder. 
10.3. Tijdens de huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan het gehuurde. Indien er sprake is van pech en/of het gehuurde betrokken is geweest bij een ongeval, dan dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder middels het 06-nummer (06-41808234) welke gebruikt wordt in alle correspondentie. Direct na een ongeluk, voordat de bij de aanrijding betrokken voertuigen zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het gehuurde is verplaatst, dient de huurder foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk. Daarnaast dient de huurder direct het schadeformulier in te vullen en een foto te versturen van het ingevulde en ondertekende schadeformulier naar de verhuurder.
10.4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een reparatie te laten uitvoeren zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de verhuurder en/of door de verzekeraar. Indien de verhuurder toestemming dient te geven voor een reparatie, dient de verhuurder binnen 24 uur akkoord te geven of zelf met een gelijkwaardig alternatief te komen. 
10.5. Bij iedere aanrijding dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld door de bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend. Indien noodzakelijk dient de politie ingeschakeld te worden.
10.6. Wanneer de huurder zich niet houdt aan artikel 10.2 t/m 10.5 zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.
10.7. Het is de huurder niet toegestaan het kampeermiddel te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het kampeermiddel als dit kan leiden tot verergering hiervan of vermindering van de verkeersveiligheid.
10.8. Voor rekening van de huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de verzekeringsvoorwaarden van de Verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt, inclusief schade die niet voortkomt uit bijvoorbeeld een ongeval. 
10.9. Huurder kan in geen geval kosten vorderen voor afhandelingskosten en indirecte kosten rondom schadegevallen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: emotionele schade, gespendeerde tijd of reserveringen voor campings, of brandstofkosten voor het rijden van en naar schadeherstellers. 

Artikel 11. Eigen risico en aansprakelijkheid

11.1 De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico van € 3.500,00. Het eigen risico houdt in dat schades aan het kampeermiddel en inventaris die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder met een maximum van het geldend eigen risico. 
11.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade (inclusief de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten etc.) die is ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst tot het moment dat Benniethuis het kampeermiddel weer in ontvangst heeft genomen. 
11.3 De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen risico, tenzij: 

  1. De schade is ontstaan ten gevolge van grove nalatigheid of schuld van huurder.  
  2. De schade is ontstaan met goedvinden van of door opzet 
  3. Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig en/of getrokken kampeermiddel toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijv. rijden  onder invloed of laten besturen van niet bevoegde personen).  
  4. De schade is ontstaan door vermissing van het kampeermiddel en de bij het kampeermiddel behorende sleutels of de bij het kampeermiddel behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs niet bij verhuurder zijn ingeleverd. 
  5. De schade is ontstaan doordat er beslag op het voertuig is gelegd. 
  6. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal  € 2.000,00 voor de huurder voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of  toegebracht met, enig deel van het kampeermiddel dat zich op een afstand van meer dan twee  meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

11.4. Indien krachtens een door verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van wettelijke  aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de  aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet. 
11.5. Bij vergoeding van schade door een verzekeringsmaatschappij van eventuele wederpartij, worden de gemaakte kosten van de huurder vergoed tot een maximale uitkeringsbedrag van de verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 12. Annuleren van de huurovereenkomst

12.1. Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. De annulering komt tot stand na ontvangstbevestiging (van mail of brief) door verhuurder.
12.2. Kosten voor annulering: 

  1. Tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 50 % van het (geannuleerde) bedrag; 
  2. Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100 % van het geannuleerde bedrag; 
  3. In geval van annulering vanuit de verhuurder worden alle betaalde gelden gerestitueerd.

12.3. Het is de huurder en verhuurder toegestaan om de huurovereenkomst te annuleren indien de Nederlandse overheid een rood reisadvies uitgeeft voor de woonplaats van de huurder of de ophaallocatie van het gehuurde, die geldt op de startdatum van de huurperiode. In dit geval is er sprake van een overmachtsituatie en komen huurder en verhuurder als volgt overeen:

  1. Huurder krijgt de gehele huurprijs vergoedt;
  2. Verhuurder erkent geen aanspraak te kunnen maken op annuleringskosten en/of verhuuropbrengsten.
  3. Huurder erkent geen aanspraak te kunnen maken op omboekingskosten.

Artikel 13. Eigendom en aansprakelijkheid

13.1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te belasten of te verkopen.
13.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of bezittingen van huurder, of diens reisgezelschap als gevolg van uitvoering van deze huurovereenkomst.
13.3. Indien de verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs die door de huurder voor het huren van het gehuurde betaald is.

Artikel 14. Overmacht

14.1. In geval van ernstige overmacht kunnen huurder en verhuurder afwijken van bovenstaande bepalingen, bijvoorbeeld bij het overlijden van verhuurder tijdens de verhuurperiode. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op deze huurvoorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van deze huurvoorwaarden worden door de bevoegde rechter in Zutphen behandeld.

 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Email: info@benniethuis.nl of telefoonnummer 06-41808234 

Opgemaakt te Aalten april 2022 
Door P.A.H. Smit en E.E. Smit – Ter Haar 
Benniethuis VOF